uwaga , konkurs !!!

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Małe głowy- wielkie pomysły KUCHNIA”

2. Organizatorem Konkursu jest Samorząd Szkolny

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Zespole Szkolno- Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Lubszy w dniach od 21.01.2019 r. do 11.01.2019 r.- dzień dostarczenia prac.

4. Konkurs rozstrzygnięty zostanie 15 lutego po obradach Komisji konkursowej, w której skład wchodzić będą nauczyciele pracujący w placówce.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń klas 1-8, który:

a) wykona pracę techniczną mającą na celu stworzenie urządzenie mającego zastosowanie w kuchni z materiałów recyklingowych np. papier, plastik, tektura itd.

PRACA NIE MOŻE BYĆ KOPIĄ ISTNIEJĄCYCH JUŻ URZĄDZEŃ

b) materiały, z których wykonane będzie urządzenie ma być powszechnie dostępne i bezpieczne dla dzieci.

c) praca ma być wykonana samodzielnie

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

  1. Nagrodą w Konkursie jest:

Odznaczenie trzech miejsc na podium odpowiednią oceną z zajęć technicznych i upominkiem. Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w konkursie.