Uczniowie PSP w Dobrzyniu

Rok szkolny 2017/2018

 

klasa V I

 

WP_20161006_10_27_04_Pro (600 x 338)

Jan Baściuk , Roksana Grzymska , Igor Jakubowski , Arkadiusz Kilański , Wiktor Kuriata , Anastazja Wąsiewicz .

wychowawca :

*************************************

klasa V

**************

klasa IV

 

*********************************

Przedszkole

 

Troszkę  historii

Szkoła w Dobrzyniu została wybudowana w ramach projektu „Tysiąc szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego”. Duży udział w finansowaniu budowy szkoły miała Fundacja Oświaty Szkół, dzięki której zakupiono pomoce naukowe, sprzęt szkolny i wyposażono bibliotekę.

W roku 1959 rozpoczęto jej budowę, która zakończyła się po 8 latach. Szkołę oddano do użytku w 1967r. i nadano jej imię Marii Skłodowskiej – Curie. Pierwszym dyrektorem szkoły została Alicja Ciombor.

W 1997 r. podczas Powodzi Tysiąclecia wszystkie pomieszczenia znajdujące się na parterze uległy zniszczeniu. Remont szkoły został sfinansowany przez prywatnych sponsorów, instytucje publiczne i indywidualne osoby, które przyszły z pomocną dłonią. Odbudowa trwała długo, ale efekt końcowy był zdumiewający. Szkoła po generalnym remoncie do dzisiaj służy uczniom i nauczycielom.

Szkoła Podstawowa w Dobrzyniu jest 6-klasową szkołą wiejską, która skupia dzieci z czterech okolicznych wsi: Dobrzyń, Szydłowice, Błota oraz Leśna Woda. W szkole funkcjonuje również oddział przedszkolny, do którego uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Organem prowadzącym i finansującym szkołę jest Urząd Gminy w Lubszy. Organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Opolu.

Szkoła zlokalizowana jest w centrum wsi w jednopiętrowym budynku, w którym znajduje się 7 sal lekcyjnych, nowoczesna pracownia komputerowa z dostępem do Internetu oraz biblioteka. W ramach zajęć pozalekcyjnych szkoła oferuje dla uczniów zajęcia świetlicowe, w których uczestniczą chętne dzieci miejscowe oraz dojeżdżające.

Wszystkie sale wyposażone zostały w pomoce dydaktyczne, na które zostały pozyskane pieniądze z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W szkole wydawane są obiady przygotowane we własnej stołówce. W ramach programu „Mleko dla szkół, Mleko dla zdrowia” oraz w ramach programu Unii Europejskiej „Owoce  w szkole” uczniowie korzystają z darmowych porcji mleka, owoców i warzyw, które mają na celu odwrócenie niekorzystnych tendencji dotyczących zwyczajów żywieniowych. Każdego roku szkoła uczestniczy w kampanii społecznej „Szkoła bez przemocy”. Program ma na celu przeciwdziałanie przemocy w polskich szkołach przez zwiększenie świadomości problemu, zmianę postaw wobec przemocy, a także dostarczenie szkołom konkretnego wsparcia i narzędzi, które skutecznie i systemowo zwalczałyby to zjawisko. Szkoła uczestniczyła w projekcie „Bezpieczna szkoła”, która ma na celu przekazanie jak najszerszej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa internetowego najmłodszych użytkowników oraz pobudzenie świadomości opiekunów na temat zagrożeń, na które narażone są dzieci, a które mogą wpłynąć na ich rozwój. Uczniowie od kilku lat należą do Klubu 4H. Jest to międzynarodowy program edukacyjny dla dzieci i młodzieży, który przygotowuje młodych mieszkańców wsi do życia w nowych zmieniających się warunkach nie zapominając o tradycji regionu, dziejach i kulturze polskiej. Dzięki kolejnemu programowi rządowemu pn. „Radosna szkoła” w jednej z sal zostało wydzielone miejsce, w którym dzieci bawią się, uczą i harmonijnie rozwijają, dzięki  potrzebnym do tego pomocom dydaktycznym. Zrealizowany został również projekt DIALOG „Jeden świat – wiele języków”, dzięki któremu wybrani uczniowie ukończyli kurs języka angielskiego z elementami E- Learningu oraz metody BLS Communication. Uczniowie wzięli również udział w akcji „Warto być dobrym”. Jest to kampania edukacyjna kreująca u dzieci dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, ich uczuć i praw, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. Uczniowie brali udział w projekcie pn. „Nowe technologie na usługach edukacji”, którego celem głównym było wsparcie programów rozwojowych szkół ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia z wykorzystaniem narzędzi ICT poprzez przygotowanie kadry do przeprowadzenia zajęć dodatkowych dla uczniów szkół o utrudnionym dostępie do edukacji. Szkoła brała udział w III edycji projektu „Bank dziecięcych uśmiechów”, dzięki któremu otrzymała dofinansowanie na zakup sprzętu sportowego i pomocy dydaktycznych potrzebnych do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego oraz wychowania fizycznego.

Obecnie uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu pn. „Indywidualizacja procesu nauczania w szkołach podstawowych w Gminie Lubsza”. Jest to II edycja projektu, który zakłada realizację zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych dla klas I – III oraz zakup pomocy dydaktycznych. W ramach projektu uczniowie biorą udział w następujących zajęciach:

–  zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji;

– zajęcia logopedyczne;

– zajęcia dla dzieci uzdolnionych plastycznie;

– zajęcia dla uczniów z trudnościami matematycznymi;

– zajęcia z języka angielskiego dla uczniów uzdolnionych.

Wszyscy nauczyciele mają pełne kwalifikacje i są przygotowani do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Systematycznie uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego. Umiejętnie planują i organizują pracę dydaktyczną i wychowawczą w szkole. Ponadto uczestniczą w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Wszystkie działania nauczycieli związane ze wzbogaceniem warsztatu pracy wynikają zarówno z chęci doskonalenia swojej pracy, podnoszenia jakości pracy szkoły, ale również są odpowiedzią na indywidualne potrzeby uczniów. Utrzymywany jest stały kontakt z poradnią psychologiczną, kuratorami sądu rodzinnego, policją i opieką społeczną a wszystko dla zapewnienia bezpieczeństwa naszym uczniom.

Nasza szkoła zapewnia dobry poziom nauczania, pozytywne środowisko wychowawcze, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, przyjazną i serdeczną atmosferę.

Dyrektorzy szkoły:

 1. Alicja Ciombor 1967 – 1969

2. Janina Konstanciuk 1969 – 1971

3. Kazimiera Owsiak 1971 – 1972

4. Kazimiera Martewicz 1972 – 1973

5. Edward Wilczyński 1973 – 1986

6. Janina Krzywy 1986 – 1991

7. Józef Mochniak 1991 – 1997

8. Barbara Czarna 1997 – sierpień 2011

9. p.o. Anna Stanula wrzesień 2011 – sierpień 2012

10. Agata Czechowska wrzesień 2012 i nadal