Jeśli dziecko źle pisze

 

JEŚLI TWOJE DZIECKO ŹLE PISZE

Uwagi wstępne

 • ćwiczenia w pisaniu należy prowadzić systematycznie, w przeznaczonym do tego osobnym zeszycie.
 • ich podstawą powinny być teksty przeznaczone dla określonego wieku ( np. z podręczników szkolnych, zbiorów dydaktycznych itp. )
 • każde ćwiczenie warto opatrzyć datą.
 • w zapisach nie powinno być skreśleń. Każdy błąd ma być wymazany za pomocą korektora lub gumki, a wyraz lub jego fragment napisany ponownie.
 • co jakiś czas ( przynajmniej raz w miesiącu ), zeszyt ćwiczeń powinien być sprawdzany przez nauczyciela.
 1. Czytanie zapamiętywanie i zapisywanie z pamięci zestawu wyrazów.
 2. Układanie zdań z wykorzystaniem wszystkich podanych wyrazów.
 3. Dopisywanie do podanego zestawu wyrazów, wyrazów o podobnym znaczeniu.
 4. Tworzenie łańcucha wyrazów z trudnościami ortograficznymi. Każdy następny wyraz zaczyna się od ostatniej litery poprzedniego.
 5. Dopisywanie synonimów do podanych wyrazów ( np.z uwzględnieniem ch-h
 6. Rozwiązywanie diagramów, krzyżówek, rebusów.

Pisanie z pamięci

Ćwiczenia w pisaniu z pamięci należy stosować, gdy dziecko opanowało już umiejętność zapisywania i odczytywania wyrazów. Przebiegać one powinny w następującej kolejności:

 1. Dziecko odczytuje zdanie wybrane do pisania ( podpis pod obrazkiem, krótkie zdanie z elementarza ).
 2. Liczy na palcach wyrazy w nim zawarte wymawiając je głośno.
 3. Spoglądając na wzór, układa całe zdania z liter ruchomego alfabetu.
 4. Każdy wyraz dzieli na litery, wymawiając odpowiednie głoski i biorąc każdą literę do ręki. Klaszcze tyle razy, ile jest liter w wyrazie, albo stuka ołówkiem o stolik.
 5. Składa zdania z powrotem i odczytuje je całe jeszcze raz.
 6. Każdy wyraz dzieli na sylaby, a następnie wyklaskuje ( wystukuje ) liczbę sylab w wyrazie.
 7. Zasłania zdanie kartką papieru i pisze w zeszycie, dyktując sobie półgłosem po sylabie.
 8. Porównuje zapis z tekstem i poprawia samodzielnie ewentualne błędy.
 9. Rodzic kontroluje poprawność zapisu.

10. Jednorazowa dawka pisania z pamięci nie powinna przekraczać 2-3 zdań. W miarę uzyskiwania efektów należy odchodzić stopniowo od początkowych etapów           ( np. układania z ruchomego alfabetu ).

Pisanie ze słuchu

Ćwiczenia w pisaniu ze słuchu stosuje się, gdy dziecko umie już poprawnie pisać z pamięci.

 1. Rodzic czyta dziecku głośno całe dyktando ( 3-4, potem więcej zdań ) i sprawdza, czy dziecko zrozumiało treść.
 2. Czyta pierwsze zdanie, dziecko powtarza i liczy na palcach wyrazy ( na początku nie powinno być więcej jak 3-4 wyrazy ).
 3. Trudniejsze wyrazy dziecko układa z ruchomego alfabetu albo ( starsze dzieci ) wyszukuje w słowniku.
 4. Dzieli te wyrazy na litery i sylaby.
 5. Prowadzący ćwiczenie powtórnie czyta całe zdania, a potem zasłania ułożony trudny wyraz ( lub zamyka słowniczek ).
 6. Dziecko zapisuje całe zdanie, a rodzic sprawdza, czy napisało dobrze i poleca poprawić błędy ( dziecko pisze ołówkiem ).

 

Należy pamiętać o tym, że dyktując trzeba wyraźnie wymawiać każdy wyraz, aby dziecko mogło usłyszeć wszystkie występujące w nim głoski.